dr. S. Nagy Erzsébet Ügyvédnő jogi állásfoglalása a Kft-k törzstőke minimumáról,
valamint a pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának hatályos törvényi szabályozásáról:


„2014. március 15. napján lépett hatályba a 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről – a továbbiakban: Ptk. Az új Ptk. többek között, a korábbiaktól eltérően szabályozza a korlátolt felelősségű társaságok törzstőke minimumára és a pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátására vonatkozó törvényi rendelkezéseket. A törvény, Kft-k törzstőkéjével kapcsolatos 3:161. §. 4. bekezdése szerint: A törzsbetétek összege a törzstőke, amely nem lehet kevesebb hárommillió forintnál. Ugyanakkor a törvényalkotó a korlátolt felelősségű társaságok alapításával egyidejűleg rendelkezésre bocsátandó pénzbeli vagyoni hozzájárulás tekintetében nem határozta meg azt a minimum összeget, amelyet az alapítók az alapítással egyidejűleg kötelesek ténylegesen is rendelkezésre bocsátani, így a gyakorlatban előfordulhat, hogy a hatályos törvényi rendelkezések szerint, akár 1,- forintot is elegendő az alapítással egyidejűleg rendelkezésre bocsátani, a fennmaradó törzstőke rész befizetésének határidejét pedig a tulajdonosok határozhatják meg. Az új Ptk. arra vonatkozóan sem állított fel felső korlátot, hogy az alapítást követően befizetni vállalt, fennmaradó pénzbeli vagyoni hozzájárulást milyen időtartamon belül kelljen a tulajdonos tagoknak rendelkezésre bocsátani, hanem ezt az alapítók szabad akaratától tette függővé.

A törvényalkotó mindössze két megkötéssel élt a törzstőke rendelkezésre bocsátásával kapcsolatosan. Az egyik megszorítás, hogy a törvény 3:162 §- 1.) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A másik megszorítás pedig, hogy bár a gyakorlatban, az alapítással egyidejűleg nem kell a törzstőkét rendelkezésre bocsátani, ennek ellenére a törvény 3:162 §- 2.) bekezdésében foglaltak alapján, a tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig köteles helytállni a társaság tartozásaiért.

Fontos még megjegyezni, hogy a törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak is bejelenteni.”


Az Ügyvédnőről:

dr. S. Nagy Erzsébet az S. Nagy és Koczor Ügyvédi Iroda tagjaként
évek óta nyújt kis- és középvállalkozások részére sikeresen gazdasági és cégjog tanácsokat.